.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 23 August 2016

25 .08 .2016 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ സബ്ജില്ലാതല ചെസ്സ് മത്സരം ജി .എച്ച് .എസ് .എസ് .ശ്രീകണ്ഠപുരത്തും 26 .08 2016 ന് ഷട്ടിൽ ടൂർണമെൻറ് മത്സരം ചെമ്പേരി വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വച്ചും നടത്തപ്പെടുന്നു.ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പ്രധാനാധ്യാപകർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു .