.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 23 August 2016

25 .08 .2016 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഇരിക്കൂർ സബ്ജില്ലാതല ചെസ്സ് മത്സരം ജി .എച്ച് .എസ് .എസ് .ശ്രീകണ്ഠപുരത്തും 26 .08 2016 ന് ഷട്ടിൽ ടൂർണമെൻറ് മത്സരം ചെമ്പേരി വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വച്ചും നടത്തപ്പെടുന്നു.ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പ്രധാനാധ്യാപകർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു .