.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 30 August 2016

ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി എല്ലാ ഗവ/എയിഡഡ് പ്രധാനാധ്യാപകരും  2016 ആഗസ്ത് മാസത്തെ  എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 31-8-2016 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌.