.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 30 August 2016

ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി എല്ലാ ഗവ/എയിഡഡ് പ്രധാനാധ്യാപകരും  2016 ആഗസ്ത് മാസത്തെ  എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 31-8-2016 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌.