.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 30 August 2016

ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
2017-18 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കായി എല്ലാ ഗവ/എയിഡഡ് പ്രധാനാധ്യാപകരും  2016 ആഗസ്ത് മാസത്തെ  എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 31-8-2016 നു തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്‌.