.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 9 August 2016

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ 

നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ പ്രീ-മെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷകള്‍ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകള്‍ National Scholarship Portal (NSP) വഴി www.scholarships.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ഈ മാസം 15 ന് ശേഷം സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ.