.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 30 August 2016

2017-18 വർഷത്തെ റിവൈസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ഗവ/എയിഡഡ് പ്രധാനാദ്ധ്യപകരും താഴെ കൊടുത്ത പ്രഫോർമ  ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി 30-8-2016 ന്‌ 5 മണിക്കുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.
for Budget proformas,click here