.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 6 August 2016

പ്രീ -പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളുടെ 2016 -17  വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്ത പ്രഫോർമയിൽ           20-08-2016 നുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.