.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 11 August 2016

അറിയിപ്പ്
2016-17 വർഷത്തിലെ വിവിധ മേളകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട് 11-8-2016 ന്‌ 2.30ന്‌ കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ സയൻസ്- മാത് സ് -സോഷ്യൽ സയൻസ്-വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.