.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Thursday, 11 August 2016

അറിയിപ്പ്
2016-17 വർഷത്തിലെ വിവിധ മേളകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട് 11-8-2016 ന്‌ 2.30ന്‌ കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ സയൻസ്- മാത് സ് -സോഷ്യൽ സയൻസ്-വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.