.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 11 August 2016

അറിയിപ്പ്
2016-17 വർഷത്തിലെ വിവിധ മേളകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട് 11-8-2016 ന്‌ 2.30ന്‌ കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കൂർ  ഉപജില്ലയിലെ സയൻസ്- മാത് സ് -സോഷ്യൽ സയൻസ്-വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് സബ്ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.