.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Saturday, 27 August 2016

20.08.2016 ലെ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അധ്യാ പക രു ടെ വിശദീകരണവും പ്രധാനാധ്യാപകൻറെ അഭിപ്രായകുറിപ്പും സഹിതം 29 .08 2016 നു 5 മണിക്ക് മുൻപായി എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും എഇഒ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്