.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 27 August 2016

20.08.2016 ലെ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അധ്യാ പക രു ടെ വിശദീകരണവും പ്രധാനാധ്യാപകൻറെ അഭിപ്രായകുറിപ്പും സഹിതം 29 .08 2016 നു 5 മണിക്ക് മുൻപായി എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും എഇഒ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്