.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 27 August 2016

20.08.2016 ലെ ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അധ്യാ പക രു ടെ വിശദീകരണവും പ്രധാനാധ്യാപകൻറെ അഭിപ്രായകുറിപ്പും സഹിതം 29 .08 2016 നു 5 മണിക്ക് മുൻപായി എല്ലാ പ്രധാനധ്യാപകരും എഇഒ ഓഫിസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്