.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 6 August 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്ത പ്രഫോർമ പൂരിപ്പിച്ചു 08 .08 .2016 ന് 3 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .കണ്ടിജൻസി തുകയുടെ വിവരം മേലോഫീസിലേക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ സമയപരിധി കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. .അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ് ലഭ്യമാവാതെ വന്നാൽ പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുംഉത്തരവാദിത്വം . 

Proforma Click Here