.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 6 August 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്ത പ്രഫോർമ പൂരിപ്പിച്ചു 08 .08 .2016 ന് 3 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .കണ്ടിജൻസി തുകയുടെ വിവരം മേലോഫീസിലേക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ സമയപരിധി കർശനമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. .അടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ് ലഭ്യമാവാതെ വന്നാൽ പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുംഉത്തരവാദിത്വം . 

Proforma Click Here