.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Monday, 11 July 2016

Very Urgent
 Promotion as HSA(English) from Primary/Language/Specialist teachers.   Circular and application given below.

   The  Last Date of submission of application of Promotion as HSA core subjects&English
 is extended up to 25-07-2016