.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Friday, 29 July 2016

ഈ  ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളെയും ഗെയി³   PF  മായി സെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും PF  സൈറ്റ് തുറന്ന്  മെനു സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ചെയ്ത വിവരം ഓഫിസിൽ അറിയിക്കുക.