.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 29 July 2016

ഈ  ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളെയും ഗെയി³   PF  മായി സെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും PF  സൈറ്റ് തുറന്ന്  മെനു സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ചെയ്ത വിവരം ഓഫിസിൽ അറിയിക്കുക.