.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 29 July 2016

ഈ  ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളെയും ഗെയി³   PF  മായി സെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും PF  സൈറ്റ് തുറന്ന്  മെനു സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ചെയ്ത വിവരം ഓഫിസിൽ അറിയിക്കുക.