.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 29 July 2016

ഈ  ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ എയിഡഡ് സ്‌കൂളുകളെയും ഗെയി³   PF  മായി സെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും PF  സൈറ്റ് തുറന്ന്  മെനു സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ചെയ്ത വിവരം ഓഫിസിൽ അറിയിക്കുക.