.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 27 July 2016

ഏകദിന ശില്പശാല
ജില്ലാ സയൻസ് ക്ളബ്ബ് ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യു.പി/ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം സ്കൂളുകൾക്കായി  കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ ശില്പശാല 29-7-2016 ന്‌ 10 മണിക്ക് നടത്തുന്നതാണ്‌. ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യു.പി/ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിനിധി നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.