.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 27 July 2016

ഏകദിന ശില്പശാല
ജില്ലാ സയൻസ് ക്ളബ്ബ് ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യു.പി/ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം സ്കൂളുകൾക്കായി  കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ ശില്പശാല 29-7-2016 ന്‌ 10 മണിക്ക് നടത്തുന്നതാണ്‌. ബാല ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യു.പി/ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിനിധി നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്‌.