.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 27 July 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ ഹൈ സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും ഒരു യോഗം 30 .07 .2016 ന് ശനിയാഴ്ച11 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് നടത്തുന്നു .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                                                                                     
                                     ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                                                                                                                                       ഇരിക്കൂർ