.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 27 July 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ ഹൈ സ്‌കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെയും ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും ഒരു യോഗം 30 .07 .2016 ന് ശനിയാഴ്ച11 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ  വച്ച് നടത്തുന്നു .പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
                                                                                     
                                     ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                                                                                                                                       ഇരിക്കൂർ