.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Monday, 25 July 2016

കലാ രംഗത്ത്ശോഭിക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നതുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2016 - 17 വര്‍ഷത്തേക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിന് ഡി.പി.ഐ. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.10000 രൂപയാണ് ധനസഹായമായി നല്‍കുന്നത്.അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 27.7.2016. വൈകി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.


ഡി.പി.ഐ യുടെ കത്ത്

അപേക്ഷാ ഫോറം

പ്രോഫോര്‍മ