.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 28 July 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് കോംപ്ലക്സ് 03 .08 .2016  ബുധനാഴ്ച 10 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു.മുഴുവൻ LP,UP,HS അറബിക് അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .