.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 28 July 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് കോംപ്ലക്സ് 03 .08 .2016  ബുധനാഴ്ച 10 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു.മുഴുവൻ LP,UP,HS അറബിക് അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .