.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Thursday, 28 July 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ അറബിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് കോംപ്ലക്സ് 03 .08 .2016  ബുധനാഴ്ച 10 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു.മുഴുവൻ LP,UP,HS അറബിക് അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .