.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 29 June 2016

പാഠ പുസ്തകം 


   ഇതുവരെ ലഭിച്ച പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം I T @ school website ൽ ഇനിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ആയത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് .