.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 29 June 2016

പാഠ പുസ്തകം 


   ഇതുവരെ ലഭിച്ച പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം I T @ school website ൽ ഇനിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ആയത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് .