.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 29 June 2016

പാഠ പുസ്തകം 


   ഇതുവരെ ലഭിച്ച പാഠ പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം I T @ school website ൽ ഇനിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ ആയത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് .