.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 4 June 2016

                    അറിയിപ്പ്

ആറാം പ്രവർത്തി ദിവസത്തെ അംഗസംഖ്യ ശേഖരിക്കുന്നതിലേക്കായി പുതിയ പ്രൊഫോർമ അതാത് സ്കൂളുകളുടെ തപാൽ ബോക്സിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അയത് ഇന്നു തന്നെ  കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്‌.   ടി .പ്രോഫോർമയോടോപ്പം  ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രൊഫൊർമയുടെ 2 കോപ്പി കൂടീ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

proforma sixthworking day