.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 17 June 2016

TEXT BOOK
എല്ലാ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും പ്രൊഫോർമയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി എ  ഇ  ഒ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .