.

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു യോഗം 29.05.2017 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി .ആർ .സി .പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Saturday, 4 June 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 

  പാഠ  പുസ്തകം  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പല പ്രധാനധ്യാപകരും വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കാണുന്നില്ല .ആയതിനാൽ 3-6-2016 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്‌ 6-6-2016 നു മുന്പായി എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.ഈ  വിഷയത്തിൽ ഇനിയും വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നു അറിയിക്കുന്നു.കൂടാതെ ചുവടെയുള്ള പ്രൊഫൊർമയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ തയ്യാറാക്കി 6-6-2016 തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
STD TEXT BOOK     MEDIUM     TOTAL                              TOTAL   
            NAME                                  INTENDED              RECEIVED           
REMAINING                                                                                                                                                  SUPPLY