.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 4 June 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 

  പാഠ  പുസ്തകം  സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പല പ്രധാനധ്യാപകരും വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കാണുന്നില്ല .ആയതിനാൽ 3-6-2016 വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്‌ 6-6-2016 നു മുന്പായി എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.ഈ  വിഷയത്തിൽ ഇനിയും വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നു അറിയിക്കുന്നു.കൂടാതെ ചുവടെയുള്ള പ്രൊഫൊർമയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ തയ്യാറാക്കി 6-6-2016 തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
STD TEXT BOOK     MEDIUM     TOTAL                              TOTAL   
            NAME                                  INTENDED              RECEIVED           
REMAINING                                                                                                                                                  SUPPLY