.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 16 June 2016

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ യു .പി .സ്കൂൾ ,ഹൈ സ്കൂൾ സയൻസ് ക്ലബ്ബുകളുടെ കൺവീനർമാരുടെ  യോഗം 17.06.2016 ന് വെള്ളിയാഴ്ച 10.30 ന്   BRC പഴയങ്ങാടിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.നിർബന് ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.