.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 8 June 2016

വളരെ അടിയന്തിരം 
ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസത്തെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ  അപ്‌ലോഡ്‌  ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് 4 മണിക്ക് മുന്പേ  തന്നെ (8-6-2016 ) ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

www.itschool.gov.in  എന്ന സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച്   6th working day statement 2016 എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സമ്പൂര്ണ യുടെ username password എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവരങ്ങൾ നല്കേണ്ടത് .
ഇതിന്റെ പ്രിന്റൌട്ട് എടുത്ത് ഒപ്പും സീലും പതിച്ച് AEO  ഓഫീസിൽ സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.