.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 22 June 2016

വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾതല ചെയർമാൻമാരുടെ ഒരു യോഗം 27 .06.2016 ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു.യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം .

                                                                                            ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                                                                                                                   ഇരിക്കൂർ