.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 22 June 2016

വിദ്യാരംഗം സ്കൂൾതല ചെയർമാൻമാരുടെ ഒരു യോഗം 27 .06.2016 ന് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബി.ആർ.സി.യിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു.യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം .

                                                                                            ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
                                                                                                                   ഇരിക്കൂർ