.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Thursday, 30 June 2016

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2016-17
2016 ജൂൺ മാസത്തെ എൻ.എം.പി ജൂൺ 30 നു തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌.പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം കണ്ടിജന്റ് ചാർജ്ജിൽ  നിന്നും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ നല്കേണ്ടതില്ല. പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നല്കുന്നതാണ്‌.ഒന്നാം തിയതി തന്നെ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ  വേതനം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലേക്ക്  അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും അതിൻ പ്രകാരമാണ്‌ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഇ-ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ലഭിക്കുകയെന്നതിനാലും സമയക്രമം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌.
                    

       എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പാചകക്കൂലി കാണിക്കേണ്ടതില്ല.