.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 1 June 2016

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 2016-17
2016-17 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുവായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക. 2016-17 ൽ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം 350 രൂപയും , പരമാവധി വേതനം 400 രൂപയുമാണ്‌.കണ്ടിജന്റ് ചാർജ്ജിൽ മാറ്റമില്ല.