.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 15 June 2016

2015 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത വിവിധ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ തുക ഇനിയും അടക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ 20-06-2016 നു മുൻപായി തുക എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നിർബന്ധമായും  അടക്കേണ്ടതാണ് .