.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 15 June 2016

2015 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത വിവിധ സ്റ്റാമ്പുകളുടെ തുക ഇനിയും അടക്കാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകർ 20-06-2016 നു മുൻപായി തുക എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നിർബന്ധമായും  അടക്കേണ്ടതാണ് .