.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 4 June 2016

ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലെ ഹാജർ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് 07.06.2016 ന്  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .