.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 4 June 2016

ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലെ ഹാജർ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് 07.06.2016 ന്  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .