.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 4 June 2016

ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലെ ഹാജർ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് 07.06.2016 ന്  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .