.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 4 June 2016

ആറാം പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലെ ഹാജർ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് 07.06.2016 ന്  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .