.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 10 May 2016

LSS Scholarship  നു അർഹരായ  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു പേരിൽ  എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് (10.05.2016 )3 മണിക്ക് മുന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1.AJAYKRISHNAN. T     GHSS Chuzhali
2.POOJA P NAMBIAR   MARYLAND HS MADAMBAM
3.SURIYA NANDANA    VAYATHUR UPS ULIKKAL
4.ABHINAND MANOHARAN  GUPS ERUVESSY
5.JOYAL LIJU JACOB    ST.MARY'S UPS PAISAKKARY
6.SOORAJ.P               GHSS CHUZHALI
7.SREECHANDANA P SASIDHARAN      KKNMAUPS ERUVESSI
8.ANUSREE E.K.           GHSS CHUZHALI
9.GOPIKA.E.K               GLPS PARIPPAYI