.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 13 May 2016

സ്കൂളുകളിൽ പാചകോപകരണങ്ങളും സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് എം .എം.ഇ .ഫണ്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളൊന്നിനു കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക (800 മുതൽ 1600 വരെ ) എല്ലാ പ്രധാമാധ്യാപകരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഇ -ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു .മേലാവശ്യത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിന് തുക ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .