.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Friday, 13 May 2016

സ്കൂളുകളിൽ പാചകോപകരണങ്ങളും സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് എം .എം.ഇ .ഫണ്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളൊന്നിനു കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക (800 മുതൽ 1600 വരെ ) എല്ലാ പ്രധാമാധ്യാപകരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഇ -ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു .മേലാവശ്യത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിന് തുക ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .