.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 13 May 2016

സ്കൂളുകളിൽ പാചകോപകരണങ്ങളും സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് എം .എം.ഇ .ഫണ്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളൊന്നിനു കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക (800 മുതൽ 1600 വരെ ) എല്ലാ പ്രധാമാധ്യാപകരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഇ -ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു .മേലാവശ്യത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിന് തുക ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .