.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 28 May 2016

28-05-2016 ,29-05-2016 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക് വിതരണം   നടക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി കളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കെണ്ടതുമാണ് .