.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 28 May 2016

28-05-2016 ,29-05-2016 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക് വിതരണം   നടക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി കളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കെണ്ടതുമാണ് .