.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 28 May 2016

28-05-2016 ,29-05-2016 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റ്‌ ബുക്ക് വിതരണം   നടക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി കളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കെണ്ടതുമാണ് .