.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Monday, 30 May 2016

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
2016 ജൂൺ മാസത്തെ ഇൻഡന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 31 നുള്ളിൽ മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും അരിയെടുക്കേണ്ടതും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം , മുട്ട/പാൽ വിതരണം എന്നിവ ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.