.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Monday, 30 May 2016

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
2016 ജൂൺ മാസത്തെ ഇൻഡന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 31 നുള്ളിൽ മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും അരിയെടുക്കേണ്ടതും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം , മുട്ട/പാൽ വിതരണം എന്നിവ ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.