.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 30 May 2016

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
2016 ജൂൺ മാസത്തെ ഇൻഡന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെയ് 31 നുള്ളിൽ മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും അരിയെടുക്കേണ്ടതും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം , മുട്ട/പാൽ വിതരണം എന്നിവ ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാണ്‌.