.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Monday, 30 May 2016

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി 2016-17

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി 2016-17 അദ്ധ്യയന  വർഷത്തെ രൂപവത്കരണത്തെയും  പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച  സർക്കുലർ കാണുക . 

വിദ്യാരംഗം സര്‍ക്കുലര്‍ പേജ് 1

 വിദ്യാരംഗം സര്‍ക്കുലര്‍ പേജ് 2