.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Monday, 30 May 2016

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി 2016-17

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി 2016-17 അദ്ധ്യയന  വർഷത്തെ രൂപവത്കരണത്തെയും  പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച  സർക്കുലർ കാണുക . 

വിദ്യാരംഗം സര്‍ക്കുലര്‍ പേജ് 1

 വിദ്യാരംഗം സര്‍ക്കുലര്‍ പേജ് 2