.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 28 May 2016

2015-2016 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത എല്ലാ സ്ടാമ്പുകളുടെയും തുക ഇനിയും എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നല്കാത്ത എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യപകരും ഉടൻ തന്നെ തുക അടക്കേണ്ടതാണ് .