.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 28 May 2016

2015-2016 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത എല്ലാ സ്ടാമ്പുകളുടെയും തുക ഇനിയും എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നല്കാത്ത എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യപകരും ഉടൻ തന്നെ തുക അടക്കേണ്ടതാണ് .