.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 28 May 2016

2015-2016 വർഷത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത എല്ലാ സ്ടാമ്പുകളുടെയും തുക ഇനിയും എ ഇ ഓ ഓഫീസിൽ  നല്കാത്ത എല്ലാ  പ്രധാനാധ്യപകരും ഉടൻ തന്നെ തുക അടക്കേണ്ടതാണ് .