.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 3 May 2016

വളരെ അടിയന്തിരം

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

2015-16 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിവരം സമര്‍പ്പിക്കണം


2015-16  വര്‍ഷം  അദ്ധ്യയനം  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വഴി (പൂര്‍ണമായും സമാന്തരമായും) നിര്‍വഹിച്ച സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എന്നിവ ചുവടെ ചേര്‍ത്ത ഫൊര്‍മാറ്റില്‍ 05/05/2016 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കണം.