.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 3 May 2016

വളരെ അടിയന്തിരം

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

2015-16 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ വിവരം സമര്‍പ്പിക്കണം


2015-16  വര്‍ഷം  അദ്ധ്യയനം  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വഴി (പൂര്‍ണമായും സമാന്തരമായും) നിര്‍വഹിച്ച സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എന്നിവ ചുവടെ ചേര്‍ത്ത ഫൊര്‍മാറ്റില്‍ 05/05/2016 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പായി സമര്‍പ്പിക്കണം.