.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 13 May 2016

17-05-2016ന് തുടങ്ങാനിരുന്ന അധ്യപകര്‍ക്കുള്ള ICT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പരിശീലനം നേരത്തെ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തതില്‍ നിന്നും 18-05-2016 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. പരിശീലനകേന്ദ്രത്തില്‍ മാറ്റമില്ല. അന്നേ ദിവസം രാവിലെ 9.30ന് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ ഹാജരാകുവാന്‍ അധ്യാപകരോട്  അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
regards
Jayaraj M
District Coordinator,
IT @ School,
Kannur.
04972701516