.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 10 May 2016

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി (10 /5/2016 ന്  5 മണിക്ക്  മുന്നേ  ) എ ഇ ഒ ആഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
1.ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ക്ലാസ്സ് റുമുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്കൂള്‍,
2.ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ ഫാന്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്കൂള്‍