.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 10 May 2016

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി (10 /5/2016 ന്  5 മണിക്ക്  മുന്നേ  ) എ ഇ ഒ ആഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
1.ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ക്ലാസ്സ് റുമുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്കൂള്‍,
2.ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ ഫാന്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്കൂള്‍