.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 10 May 2016

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി (10 /5/2016 ന്  5 മണിക്ക്  മുന്നേ  ) എ ഇ ഒ ആഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
1.ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ ക്ലാസ്സ് റുമുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്കൂള്‍,
2.ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ ഫാന്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്കൂള്‍