.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 5 April 2016

sixthdayപ്രകാരംക്ലാസ്സ്‌തിരിച്ച് ( Boys, Girls വെവ്വേറെ) OBC, MUSLIM,CHRISTIAN  കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാളെ  6.4.2016 നു  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.