.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Tuesday, 5 April 2016

sixthdayപ്രകാരംക്ലാസ്സ്‌തിരിച്ച് ( Boys, Girls വെവ്വേറെ) OBC, MUSLIM,CHRISTIAN  കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാളെ  6.4.2016 നു  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.