.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Tuesday, 5 April 2016

sixthdayപ്രകാരംക്ലാസ്സ്‌തിരിച്ച് ( Boys, Girls വെവ്വേറെ) OBC, MUSLIM,CHRISTIAN  കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാളെ  6.4.2016 നു  ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.