.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Saturday, 30 April 2016

GIS  Admit/Closure അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുംപോൾ  Online  Registration  നടത്തി (www.insurnce.kerala.keltorn.in) printout  എടുത്ത് അനുബന്ധ രേഖകൾ  സഹിതം അപേക്ഷിക്കുക.