.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Saturday, 30 April 2016

GIS  Admit/Closure അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുംപോൾ  Online  Registration  നടത്തി (www.insurnce.kerala.keltorn.in) printout  എടുത്ത് അനുബന്ധ രേഖകൾ  സഹിതം അപേക്ഷിക്കുക.