.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Saturday, 30 April 2016

GIS  Admit/Closure അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുംപോൾ  Online  Registration  നടത്തി (www.insurnce.kerala.keltorn.in) printout  എടുത്ത് അനുബന്ധ രേഖകൾ  സഹിതം അപേക്ഷിക്കുക.