.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Tuesday, 19 April 2016

 വളരെ അടിയന്തിരം 
     എല്ലാ ഗവ.  ഏയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും ഡി ഡി ഓ മാർക്കായി 20-04-2016 നു 10.30 നു ശ്രീകണ്ടാപുരം ഗവ.  ഹൈ സ്കൂളിൽ വെച്ച സ്പാർകിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തുന്നു.എല്ലാ ഡി ഡി ഓ  മാരും ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .