.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Tuesday, 19 April 2016

 വളരെ അടിയന്തിരം 
     എല്ലാ ഗവ.  ഏയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും ഡി ഡി ഓ മാർക്കായി 20-04-2016 നു 10.30 നു ശ്രീകണ്ടാപുരം ഗവ.  ഹൈ സ്കൂളിൽ വെച്ച സ്പാർകിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തുന്നു.എല്ലാ ഡി ഡി ഓ  മാരും ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .