.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, 19 April 2016

 വളരെ അടിയന്തിരം 
     എല്ലാ ഗവ.  ഏയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും ഡി ഡി ഓ മാർക്കായി 20-04-2016 നു 10.30 നു ശ്രീകണ്ടാപുരം ഗവ.  ഹൈ സ്കൂളിൽ വെച്ച സ്പാർകിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തുന്നു.എല്ലാ ഡി ഡി ഓ  മാരും ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .