.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 19 April 2016

 വളരെ അടിയന്തിരം 
     എല്ലാ ഗവ.  ഏയിഡഡ് സ്കൂളുകളിലെയും ഡി ഡി ഓ മാർക്കായി 20-04-2016 നു 10.30 നു ശ്രീകണ്ടാപുരം ഗവ.  ഹൈ സ്കൂളിൽ വെച്ച സ്പാർകിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തുന്നു.എല്ലാ ഡി ഡി ഓ  മാരും ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് .