.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 1 April 2016

നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ശമ്പള നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്‌ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു . ശമ്പള നിർണ്ണയ സ്റ്റെറ്റ് മെന്റും സർവ്വീസ് ബുക്കുകളും ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ട തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും .