.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 1 April 2016

നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ശമ്പള നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്‌ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു . ശമ്പള നിർണ്ണയ സ്റ്റെറ്റ് മെന്റും സർവ്വീസ് ബുക്കുകളും ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ട തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും .