.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Friday, 1 April 2016

നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ശമ്പള നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്‌ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു . ശമ്പള നിർണ്ണയ സ്റ്റെറ്റ് മെന്റും സർവ്വീസ് ബുക്കുകളും ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ട തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും .