.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 5 April 2016

ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡേറ്റ സമര്‍പ്പിക്കണം 
  • 2015-16 വര്‍ഷം സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച, ചെലവായ തുകകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇനം തിരിച്ചുള്ള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറുന്നതിന് നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചു. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഡേറ്റ 15/4/2016 ന് മുമ്പായി AEO ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.  വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ:
  • സര്‍ക്കുലര്‍