.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, 5 April 2016

ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡേറ്റ സമര്‍പ്പിക്കണം 
  • 2015-16 വര്‍ഷം സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച, ചെലവായ തുകകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇനം തിരിച്ചുള്ള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറുന്നതിന് നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചു. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഡേറ്റ 15/4/2016 ന് മുമ്പായി AEO ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.  വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ:
  • സര്‍ക്കുലര്‍