.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Friday, 11 March 2016

മികച്ച അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ അവരുടെ സ്കൂളിലെ LP  2 ,UP 2  വീതം  മികച്ച അധ്യാപകരുടെ പേര് വിവരം പ്രോഫോമ സഹിതം 11-3-2016 നു 4 മണിക്ക് മുന്നേ AEO ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .proforma ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .