.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Friday, 11 March 2016

മികച്ച അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ അവരുടെ സ്കൂളിലെ LP  2 ,UP 2  വീതം  മികച്ച അധ്യാപകരുടെ പേര് വിവരം പ്രോഫോമ സഹിതം 11-3-2016 നു 4 മണിക്ക് മുന്നേ AEO ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .proforma ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .