.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Friday, 11 March 2016

മികച്ച അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ അവരുടെ സ്കൂളിലെ LP  2 ,UP 2  വീതം  മികച്ച അധ്യാപകരുടെ പേര് വിവരം പ്രോഫോമ സഹിതം 11-3-2016 നു 4 മണിക്ക് മുന്നേ AEO ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .proforma ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .