.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Friday, 11 March 2016

മികച്ച അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ അവരുടെ സ്കൂളിലെ LP  2 ,UP 2  വീതം  മികച്ച അധ്യാപകരുടെ പേര് വിവരം പ്രോഫോമ സഹിതം 11-3-2016 നു 4 മണിക്ക് മുന്നേ AEO ക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .proforma ബ്ലോഗിൽ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .