.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Thursday, 17 March 2016

മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നും  വ്യത്യസ്തമായി  കാലിച്ചാക്ക്‌ വില്പ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുകയും സെയിൽസ്‌ ടാക്സിനത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന തുകയും അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ അടച്ച് രശീതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്‌.സെയിൽസ് ടാക്സ് തുക യാതൊരു കാരണവശാലും വിറ്റവിലയിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ പാടില്ല.ആയത് വിറ്റവിലയ്ക്ക്  പുറമേ, വാങ്ങുന്ന ആളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്‌