.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 17 March 2016

മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നും  വ്യത്യസ്തമായി  കാലിച്ചാക്ക്‌ വില്പ്പന നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുകയും സെയിൽസ്‌ ടാക്സിനത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന തുകയും അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ അടച്ച് രശീതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്‌.സെയിൽസ് ടാക്സ് തുക യാതൊരു കാരണവശാലും വിറ്റവിലയിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ പാടില്ല.ആയത് വിറ്റവിലയ്ക്ക്  പുറമേ, വാങ്ങുന്ന ആളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്‌