.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Thursday, 31 March 2016

കണ്ണൂർ ഡയറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അന്താരാഷ്‌ട്ര മണ്ണ്  വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്കൂളുകളെ സബ്ബ്ജില്ലാതലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു .സബ്ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകൾ അടക്കമുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ സഹിതമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റരുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടൊപ്പം അതാത് സബ്ജില്ലയിലെ ബി .ആർ .സി .കളിൽ 31.03.2016 നു മുമ്പായി എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .