.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Tuesday, 8 March 2016

ആദരാഞ്ജലികൾ 

മുൻ  ജില്ലാ നൂൺ  മീൽ ഓഫീസറും, ഈ  ഓഫീസിലെ മുൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമായിരുന്ന  പ്രഭ
നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ (9-3-2016) 9 മണിക്ക്.