.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 16 March 2016


 ശംബള നിര്ണയം  സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും, കേമ്പ് നടത്തുന്ന തീയ്യതിയും സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Pay Revision Order
Schedule for Pay fixation camp