.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 16 March 2016


 ശംബള നിര്ണയം  സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവും, കേമ്പ് നടത്തുന്ന തീയ്യതിയും സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Pay Revision Order
Schedule for Pay fixation camp