.

എല്ലാ LP,UP,HS പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ഒരു അടിയന്തര  യോഗം 11 .04 .2017 ചൊവ്വാഴ്ച  രാവിലെ 11  മണിക്ക് കമാലിയ മദ്രസ എ യു  പി സ്കൂളിൽ വച്ച് ചേരുന്നു.എല്ലാ LP,UP,HS, പ്രധാനാധ്യാപകരും യോഗത്തിൽ നിർബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

Wednesday, 30 March 2016

മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എം .എൽ .എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടയും പാലും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ യുട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ 31.03.2016 നു 3 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്ആകെ കിട്ടിയ തുക               ചെലവഴിച്ചതുക           ബാലൻസ്                     റിമാർക്സ് 
  
ഒന്നാം ഘട്ടം ........
രണ്ടാം ഘട്ടം ........