.

അറിയിപ്പ് ഓണം സ്പെഷ്യല് റൈസ് N M P 1, EXPENDITURE, AQUITTANCE എന്നിവ സമർപ്പിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകൾ 22 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 30 March 2016

മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എം .എൽ .എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടയും പാലും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ യുട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ 31.03.2016 നു 3 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്ആകെ കിട്ടിയ തുക               ചെലവഴിച്ചതുക           ബാലൻസ്                     റിമാർക്സ് 
  
ഒന്നാം ഘട്ടം ........
രണ്ടാം ഘട്ടം ........