.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 30 March 2016

മട്ടന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എം .എൽ .എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടയും പാലും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ യുട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താഴെ കൊടുത്ത പ്രൊഫോർമയിൽ 31.03.2016 നു 3 മണിക്ക് മുന്നേ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്ആകെ കിട്ടിയ തുക               ചെലവഴിച്ചതുക           ബാലൻസ്                     റിമാർക്സ് 
  
ഒന്നാം ഘട്ടം ........
രണ്ടാം ഘട്ടം ........