.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Monday, 28 March 2016

ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി 
 സ്കൂളുകളിലെ ഭൗതിക സഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കത്ത് ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമുള്ള പ്രൊഫോർമ നാളെ വൈകുന്നേരം (29-3-2016) 3  മണിക്ക് മുമ്പായി  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ രേഖാമൂലം/ഇ-മെയിൽ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്‌. കത്തിനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.