.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Sunday, 20 March 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ തുടങ്ങാൻ ഡി.പി.ഐ.ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ എസ്.ബി.ടി.യിൽ അക്കൗണ്ട്‌ തുടങ്ങാൻ നിർദേശം നല്കി 31.03.2016 മുമ്പായി അക്കൗണ്ട്‌ തുടങ്ങി  അക്കൗണ്ട്‌ പാസ് ബുകിന്റെ മുൻ പേജിന്റെ കോപ്പി ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.