.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Sunday, 20 March 2016

പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 
സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്‌ തുടങ്ങാൻ ഡി.പി.ഐ.ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ എസ്.ബി.ടി.യിൽ അക്കൗണ്ട്‌ തുടങ്ങാൻ നിർദേശം നല്കി 31.03.2016 മുമ്പായി അക്കൗണ്ട്‌ തുടങ്ങി  അക്കൗണ്ട്‌ പാസ് ബുകിന്റെ മുൻ പേജിന്റെ കോപ്പി ഓഫീസിൽ  എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.