.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Saturday, 5 March 2016

മഴപ്പൊലിമ  പദ്ധതി - ഭൂജല  പരിപോഷണ  പരിപാടി 
ഈ  ഉപജില്ലയിൽ വേനൽക്കാലത്ത്  കുടിവെള്ളക്ഷാമം  അനുഭവിക്കുന്ന  സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ  ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി . വിവരം 8 / 3 / 16  നു 1 മണിക്ക് മുമ്പായി  'ജി  ' സെക്ഷനെ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .