.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Saturday, 5 March 2016

മഴപ്പൊലിമ  പദ്ധതി - ഭൂജല  പരിപോഷണ  പരിപാടി 
ഈ  ഉപജില്ലയിൽ വേനൽക്കാലത്ത്  കുടിവെള്ളക്ഷാമം  അനുഭവിക്കുന്ന  സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ  ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി . വിവരം 8 / 3 / 16  നു 1 മണിക്ക് മുമ്പായി  'ജി  ' സെക്ഷനെ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .