.

ഗവ.എൽ .പി ,യു .പി ,എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി ശീർഷകങ്ങളിലെ ടൂർ റ്റി എ ഫണ്ടു പിൻവലിച്ചു ബാക്കി തുകയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 1 മണിക്ക് മുന്നേ  (27 .03 .2017)   സറണ്ടർ ചെയ്ത് പ്രസ്തുത വിവരം ഇമെയിൽ മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ഈ ഓഫിസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .തുക സറണ്ടർ  ചെയ്യാത്ത പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ വിവരം ഇന്ന് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

Saturday, 5 March 2016

മഴപ്പൊലിമ  പദ്ധതി - ഭൂജല  പരിപോഷണ  പരിപാടി 
ഈ  ഉപജില്ലയിൽ വേനൽക്കാലത്ത്  കുടിവെള്ളക്ഷാമം  അനുഭവിക്കുന്ന  സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ  ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി . വിവരം 8 / 3 / 16  നു 1 മണിക്ക് മുമ്പായി  'ജി  ' സെക്ഷനെ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് .