.

എൽ എസ് എസ്/യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി പരീക്ഷ സെന്റർ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.

Wednesday, 30 March 2016

കാലിചാക്ക് വില്പ്പന ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ആയതിന്റെ സെയിൽ ടാക്സ് വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 31.03.2016, 01.04.2016 തീയതികളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .(Tax @5%)
No.of Bags      Amount      Tax         Total Amount