.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 30 March 2016

കാലിചാക്ക് വില്പ്പന ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ആയതിന്റെ സെയിൽ ടാക്സ് വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 31.03.2016, 01.04.2016 തീയതികളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .(Tax @5%)
No.of Bags      Amount      Tax         Total Amount