.

സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂൾ/പബ്ലിക് കാരിയറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017 മെയ് 31 നു മുൻപായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ്

Wednesday, 30 March 2016

കാലിചാക്ക് വില്പ്പന ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ആയതിന്റെ സെയിൽ ടാക്സ് വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 31.03.2016, 01.04.2016 തീയതികളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .(Tax @5%)
No.of Bags      Amount      Tax         Total Amount