.

ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം:25 -11 -2016 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ടിം മാനേജർമാരുടെ യോഗവും തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷനും ശ്രീകണ്ഠാപുരം GHSSൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

Wednesday, 30 March 2016

കാലിചാക്ക് വില്പ്പന ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാധ്യാപകർ ആയതിന്റെ സെയിൽ ടാക്സ് വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ 31.03.2016, 01.04.2016 തീയതികളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .(Tax @5%)
No.of Bags      Amount      Tax         Total Amount