.

അന്തർദേശീയ യോഗാദിനത്തിൻറെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ 21 .06 .2017 ന് യോഗാദിനം ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് .

Wednesday, 23 March 2016

ദേശീയ അദ്ധ്യാപക അവാർഡ് 
2015-16 വർഷത്തെ ദേശീയ അദ്ധ്യാപക അവാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള അദ്ധ്യാപകർ നിശ്ചിത പ്രൊപ്പോസലിന്റെ 5 കോപ്പി 26.03.2016 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസിൽ 10മണിക്കുള്ളിൽ  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല  .അപേക്ഷാഫോമിനായി ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .
പേജ് 1 , 2 , 3  , 4 , 5 ,6